Stadgar för Smålands Produktivitetsförening, SmPF

§.1. Ändamål
Smålands Produktivitetsförening , SmPF, utgör en sammanslutning av personer, vilka är sysselsatta med produktionsteknik, rationaliseringar samt produktionsutveckling eller intresserade av ämnesområdena..

Föreningens syfte är att väcka och underhålla känslan för samhörighet och sammanhållning mellan medlemmarna, att bland föreningens medlemmar verka för en spridning och tillämpning av kunskaper, som är baserade på teoretiska insikter och systematiserad erfarenhet inom områden som företagsekonomi, produktionsteknik och organisation i kombination med psykologi och sociologi.
Föreningen är politisk och facklig neutral och obunden arbetsmarknadens organisationer.

§.2. Föreningens säte
Föreningen skall ha sitt säte i Jönköping

§.3. Medlemskap
Till medlem skall väljas person som direkt verkar inom områden för föreningens ändamål, oberoende funktionell befattning.
Ansökan om medlemskap göres till styrelsen som äger rätt att bevilja eller avslå ansökan.

§.4. Styrelse
Styrelsen består av ordförande, som väljs på ett år, samt 6 ledamöter, Vice ordf, sekreterare, kassör, klubbmästare, samt 2 ledamöter, samtliga väljs på 2 år. Tre ledamöter växelvis varje år.
Årligen väljs 2 styrelsesuppleanter.
Styrelsen skall konstituera sig vid första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsmötet.

§.5. Revisorer
2 revisorer skall finnas. Årsmötet väljer varje år en revisor för en period av 2 år. En revisorsuppleant väljs för 1 år.

§.6. Valberedning
Årsmötet utser varje år en valberedning, med uppgift att inför näst-kommande årsmöte framlägga förslag till val av ordförande och styrelse-ledamöter samt övriga förtroendeuppdrag för vilka val förrättas vid årsmötet.
Valberedningen består av tre ledamöter, varav en är valberedningens ordförande.

§.7. Verksamhetsår

Föreningen verksamhetsår omfattar tiden 1 maj – 30 April

§.8. Motioner
Varje medlem har rätt att lämna in motioner till årsmötet. De skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

§.9. Årsmöte, sammanträde
Under verksamhetsåret skall styrelsen hålla det antal sammanträden som de anser behövs för att kunna bedriva en utvecklande verksamhet.
Årsmötet skall hållas under maj månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelsen till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast sju dagar före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande
2. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av mötesordförande resp. mötessekreterare.
6. Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet.
7. Val av 2 rösträknare
8. Fastställande av föreningens Verksamhets- , Förvaltnings-, och Revisonsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Inkomna motioner
11. Verksamhetsplan för det kommande året
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Budget för det kommande året
14. Val av Ordförande , mandattid 1 år
15. Val av 3 Styrelseledamöter , mandattid 2 år
16. Val av 2 Styrelsesuppleanter, mandattid 1 år
17. Val av 1 Revisor , mandattid 2 år
18. Val av 1 Revisorsuppleant , mandattid 1 år
19. Val av Valberedning , 3 ledamöter med mandattid 1 år. En av ledamöterna utses till valberedningens ordförande.
20. Övriga frågor/Avslutning, Till föreningens olika sammanträden äger styrelsen rätt att bjuda in personer utanför styrelsen.

§.10. Årsavgift
Årsavgiften för det kommande verksamhetsåret bestämmes vid ordinarie årsmötet.
Årsavgiften skall erläggas inom 1 månad efter det att kassören infordrat avgiften. Medlemmar antagna mindre är 1 månad före verksamhetsårets slut erhåller avgiftsbefrielse. Styrelsen äger rätt att fatta beslut som stimulerar nyrekrytering, och som i övrigt främjar föreningen.

§.11. Röstning
Vid votering har varje deltagande medlem en röst. I händelse av lika röstetal har ordförande utslagsrätten.

§.12. Utträde
Medlem som vill utgå ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Rapporteras löpande vid styrelsens sammanträden under verksamhetsåret.
Medlem som anses olämplig, kan på styrelsens förslag uteslutas ur föreningen.
Medlem, som trots påminnelse, ej erlagt årsavgiften för verksamhetsåret utesluts ur föreningen. Rapporteras och fasställs vid styrelsens första sammanträde på det nya verksamhetsåret.

§.13. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar erfordras, att beslut härom fattas på årsmöte, varvid erfordras 3/4 majoritet.

§.14. Upplösning
Föreningen skall upplösas när minst 3/4 av samtliga medlemmar uttalat önskan härom vid två på varandra följande årsmöten.
Tillgångarna skall härvid disponeras för något med föreningens syften förenligt ändamål.